Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Elektromotoren-online te Lelystad


ALGEMEEN

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Elektromotoren-online,
hierna te noemen Elektromotoren-online . Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de opdrachtgever
deze Algemene Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere en op aanvraag beschikbaar.
b. Inkoop- of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing.


2. OFFERTES

a. Alle door ons verstrekte prijzen in circulaires, prijscouranten folders en website zijn vrijblijvend. Prijzen en condities
worden door ons uitsluitend schriftelijk geoffreerd en gelden tot 14 dagen na offertedatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is bepaald.
b. Afhankelijk van de gemaakte afspraken maakt Elektromotoren-online gebruik van zogenaamde open-eind-offertes op
basis van nacalculatie of van offertes tegen vaste prijs.
c. Eventueel bijgevoegde afbeeldingen zijn ter verduidelijking maar zijn niet bindend.
d. Elektromotoren-online heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte genoemde
prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die normaliter aan onze opdrachtgevers in rekening gebracht worden.


3. UITVOERING

a. Elektromotoren-online zal de werkzaamheden met zorg uitvoeren overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk
vastgelegde afspraken en procedures
b. Elektromotoren-online behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden.
d. Indien op beveiligingsgebied naast mechanische- tevens elektronische beveiligings-systemen geïnstalleerd dienen te
worden zal door Elektromotoren-online daarvoor een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld worden.


4. (OP)LEVERING

a. De levertijd van materialen en goederen en de oplevertijd bij reparatie werkzaamheden wordt bij overeenkomst bepaald.
Deze (op)levertijd is naar beste weten vastgesteld en zal zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar is niet bindend.
b. Werkzaamheden gaan pas van start nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor aanvang van het werk
noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Elektromotoren-online en eventuele betalingen, voor zover deze bij het
sluiten van de overeenkomst plaats moeten vinden, gedaan zijn.
c. Levertijd voor goederen en materialen gaat in bij opdracht.
d. Bij overschrijding van de periode bedoeld onder a. zal binnen 14 dagen contact opgenomen worden met opdrachtgever.
e. Excessieve overschrijding kan worden beschouwd als grond voor ontbinding van de overeenkomst met dien verstande
dat opdrachtgever Elektromotoren-online per aangetekend schrijven in gebreke stelt. Rechterlijke tussenkomst is
hiervoor niet vereist. Indien op het moment van ontbinding reeds goederen geleverd of diensten verleend zijn is
ontbinding slechts mogelijk voor de nog resterende prestatie. Voor het reeds gepresteerde zal opdrachtgever
gefactureerd worden. Dit alles geldt niet indien de oorzaak gelegen is buiten de macht van Elektromotoren-online, zoals
levering van niet standaard elementen en elektronica door derden.
f. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de werkzaamheden worden gewijzigd of uitgebreid, het
tijdstip van (op)levering daardoor kan worden beïnvloed.
g. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder het werk door Elektromotoren-online
kan worden uitgevoerd dezelfde blijven als die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en de benodigde
materialen tijdig worden aangeleverd. Bij verandering en/of vertraging zal de levertijd worden aangepast en zal de
opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld.
h. De (op)levering is voltooid na beschikbaar stelling en/of installatie.


5. WIJZIGING EN MEERWERK

a. Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal Elektromotoren-online de opdrachtgever van te voren
inlichten, indien een wijziging of een uitbreiding van de werkzaamheden financiële consequenties heeft voor deze
overeengekomen prijs, alsmede voor de opleveringsdatum.
b. Indien tijdens het werk blijkt dat in de offerte genoemde materialen niet(meer) leverbaar zijn mogen vervangende
materialen gebruikt worden mits deze aan dezelfde eisen voldoen.


6. PRIJZEN & BETALING

a. Prijzen zijn exclusief BTW. en, voor de verkoop en in huis assemblage van materialen en goederen, af magazijn Lelystad.
b. Voor bestellingen gedaan via de website kunnen verzendkosten in rekening gebracht worden
c. Bij een open-eind offerte wordt, binnen redelijke termijn na de oplevering, door Elektromotoren-online bij de
opdrachtgever de eindfactuur ingediend.
d. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Elektromotoren-online aangegeven
bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
e. Opdrachtgever kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren.
f. Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder aanmaning, in gebreke en zal na het verstrijken van de
betalingstermijn 1½% rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd zijn. Tevens wordt € 50,-- aan
administratiekosten in rekening gebracht en is Elektromotoren-online dan bevoegd werk en garantie te schorsen.
g. Indien Elektromotoren-online een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte binnen- en
buitengerechtelijke kosten, daaronder kosten voor juridische bijstand uitdrukkelijk begrepen, voor rekening van de
opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de openstaande vordering plus rente, met een minimum
van € 75,--. Een en ander geldt ook ingeval van faillissement of surséance van betaling.
h. Voor particulieren geldt dat er een 14 dagen brief gestuurd wordt voordat de zaak ter incasso uit handen gegeven
wordt.
De cliënt kan dan binnen die termijn de zaak nog kosteloos afhandelen. Bij gebreke wordt als minimum een
incassobedrag van € 40,-- in rekening gebracht en daarbij het gebruikelijke NOVA tarief van 15% gehanteerd-zie g.


7. ZEKERHEIDSSTELLING DOOR OPDRACHTGEVER

a. Elektromotoren-online kan van de opdrachtgever verlangen dat deze zekerheid stelt omtrent de betaling. Indien en voor
zolang de opdrachtgever nalaat zekerheid te stellen, is Elektromotoren-online gerechtigd de uitvoering van het werk te
schorsen.
b. Elektromotoren-online kan een aanbetaling vragen voor aanvang van de werkzaamheden, geregeld in de overeenkomst,
en voor goederen die speciaal voor de opdrachtgever besteld moeten worden. Dit laatste geldt ook voor bestellingen via
de website. Zie art. 9.c


8. EIGENDOMSVOORBEHOUD / RECHT VAN RETENTIE

1. Elektromotoren-online blijft eigenaar van alle geleverde zaken, zolang de opdrachtever niet heeft voldaan aan zijn
betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het
tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
2. Als gerepareerde zaken niet binnen de gestelde betalingstermijn (art.6.d) betaald en afgehaald zijn behoudt
Elektromotoren-online zicht het recht van retentie voor.


9. RECHTEN VAN ELEKTROMOTOREN-ONLINE EN OPDRACHTGEVER


a. Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op tekeningen, ontwerpen,
berekeningen, beschrijvingen (technische en overige), rapporten, analyses, documentatie en adviezen die door
Elektromotoren-online aan opdrachtgever worden gegeven of op welke wijze dan ook beschikbaar worden gesteld,
berusten uitsluitend bij Elektromotoren-online. Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die bij
deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Gegevens inzake opdrachten en/of opdrachtgevers, die een vertrouwelijk karakter hebben, worden zonder
toestemming van de opdrachtgever niet aan derden verstrekt. De gegevens zullen door Elektromotoren-online strikt
vertrouwelijk behandeld worden.
c. Goederen die speciaal besteld moeten worden voor opdrachtgever kunnen niet geruild of gecrediteerd worden door
Elektromotoren-online. Dat geldt nadrukkelijk voor bestellingen via de website.
d. Voor andere retourzendingen wordt maximaal 75% gecrediteerd.


10. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

a. Opdrachtgever zal Elektromotoren-online alle noodzakelijke medewerking verlenen die nodig is voor goede en
ongestoorde uitvoering van de werkzaamheden. Dat geldt met name voor werkzaamheden buiten de werkplaats van
Elektromotoren-online en geldt voor levering van energie, verlichting op de werkplek, toegankelijkheid en
opslagmogelijkheden voor gereedschappen en materialen tijdens het werk.
b. Indien nodig zal opdrachtgever zorgen voor alle noodzakelijke vergunningen en tekeningen die volgens bestek
c.q. werkbeschrijving nodig zijn voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden. Kosten hieraan verbonden zijn
voor rekening van opdrachtgever.
Schade wegens overschrijding van leveringstermijnen door gewijzigde omstandigheden (Art.4), schade als gevolg van
het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door
Elektromotoren-online gegeven inlichtingen of adviezen die niet vallen onder de schriftelijke overeenkomst komen voor
rekening van de opdrachtgever.
c. Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van personeel en materieel tijdens werkzaamheden buiten de werkplaats van
Elektromotoren-online. Dit geldt eveneens bij werkzaamheden onder zaakwaarneming (Art.15).


11. AANSPRAKELIJKHEID ELEKTROMOTOREN-ONLINE

a. Elektromotoren-online is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder de
Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot de hoogte van het factuur
bedrag.
Ontstane schade zal in eerste instantie door Elektromotoren-online hersteld worden. Indien herstellingen buiten
medeweten en zonder toestemming van Elektromotoren-online door derden uitgevoerd worden vervallen alle
aanspraken op schadevergoeding. (zie ook Art.14)
b. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan
ook, vergoeding van indirecte schade, gevolg schade etc. wordt slechts vergoed indien deze aan Elektromotoren-online
toe zijn te rekenen en dan ten hoogste voor het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.
c. Voor zover in de vorige alinea aan Elektromotoren-online verplichtingen worden opgelegd, hoeft zij deze pas na te
komen, nadat de wederpartij het aan Elektromotoren-online verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere
overeenkomsten aan Elektromotoren-online verschuldigd is, heeft voldaan.
d. In geval van een onrechtmatige daad van Elektromotoren-online of derden, waarvoor Elektromotoren-online rechtens
aansprakelijk gehouden kan worden, is Elektromotoren-online slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor
zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen gaat de hoogte van de uitkering die van de uitkering door
de verzekeringsmaatschappij nooit te boven.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat cliënt na het ontstaan van de schade
daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de schade, dit per aangetekend
schrijvende brief aan Elektromotoren-online heeft gemeld.
e. Elektromotoren-online is na oplevering aansprakelijk voor tekortkomingen die vallen onder de garantie van artikel 14.
f. Elektromotoren-online is niet aansprakelijk voor gebreken en tekortkomingen, na oplevering en/of acceptatie ontstaan,
als gevolg van normale slijtage, ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of welke het gevolg
zijn van door opdrachtgever of door derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde.


12. OVERMACHT

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van
omstandigheden, die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het
handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.


13. ONTBINDING

a. Als opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig opzegt is hij Elektromotoren-online minimaal 35% verschuldigd van het
overeengekomen bedrag van de opdracht tenzij de kosten voor Elektromotoren-online hoger zijn. Dan wordt ook het
meerdere in rekening gebracht.
b. Mocht één van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de
gesloten overeenkomst(en), per aangetekend schrijven, ontbonden te verklaren, of, naar zijn keus, nakoming van zijn
verplichting op te schorten. Alle, van de tot opzegging gerechtigde partij, verschuldigde bedragen worden op dat moment
onmiddellijk opeisbaar. De rechten terzake het niet nakomen van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende
partij voorbehouden.
c. Het weigeren van een zending resulteerd NIET in het crediteren van het reeds betaalde bedrag, er wordt geen restitutie
gegeven voor de door de klant geweigerde bestellingen.

d. Retourzendingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum retour gestuurd te zijn en weer in ons bezit te zijn, na deze termijn is retourneren niet meer mogelijk.


14. GARANTIE & RECLAMES


a. Binnen de grenzen van dit artikel verbindt Elektromotoren-online zich om gebreken, verborgene hierbij inbegrepen, die
binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.
b. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die zich vertonen bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij
strekt zich niet uit tot gebreken die vallen onder artikel 11 sub f.
c. Om zich op de garantie te kunnen beroepen dient de opdrachtgever direct constateerba¬re gebreken binnen 14 dagen
na (op)levering per aangetekende brief aan te melden. Niet direct constateerbare gebreken dienen eveneens per
aangetekende brief binnen 14 dagen na het eerst vertonen aangemeld te worden. Bij overschrijding van de genoemde
termijn vervalt de garantie.
d. Bij toekenning van de garantie bedoeld in dit artikel, dient de opdrachtgever artikel 10 in acht te nemen.
e. Bij vervanging van onderdelen op grond van dit artikel worden deze onderdelen eigendom van Elektromotoren-online.
f. Voor noodvoorzieningen, o.a. bij calamiteiten, wordt geen garantie gegeven.


15. ZAAKWAARNEMING

Indien Elektromotoren-online werkzaamheden verricht in het kader van zaakwaarneming is Afdeling 1 van Titel 4 van
Boek 6 NBW van toepassing.


16. TOEPASSELIJK RECHT

a. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands
recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen bij de rechter in het resort Lelystad.


Lelystad 15 november 2015